Sprawy Karne

 

W    zakres   usług   z   dziedziny   prawa   karnego   świadczonych   przez  Kancelarię  wchodzi:    obrona     oskarżonych   i   reprezentacja   pokrzywdzonych   na   każdym  etapie   postępowania  od   zatrzymania   poprzez    postępowanie   przygotowawcze,  postępowanie        przed      sądem       pierwszej        instancji,       w       postępowaniu   odwoławczym    jak    i    w    postępowaniu   przed   Sądem   Najwyższym  a  także   w  postępowaniu   wykonawczym   czy   sprawach   o wydanie  wyroku  łącznego.

 

Udzielamy     konsultacji   przedprocesowych,   opracowujemy   strategie   obrony na każdym etapie  postępowania, reprezentujemy  w toku spraw sądowych  i  czynności  procesowych,   sporządzamy   środki   zaskarżenia    (zażalenie,  sprzeciw,  apelacja  i kasacja).

 

Specjalizujemy    się    w    szczególności    w  sprawach   dotyczących    następujących typów  przestępstw:

 

– przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu;

– przestępstwa przeciwko mieniu;

– przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu;

– przestępstwa przeciwko obyczajności i wolności seksualnej;

– przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;

– przestępstwa określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii;

– groźby karalne;

– znieważenie i pomówienie, także za pomocą środków masowego przekazu.